หอพักพวงชมพูฯ เปิดรับสมัครนักเรียน  นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
เข้าพักเป็นรายเดือนระหว่างช่วงปิดภาคฤดูร้อน
เดือน  พฤษภาคม  –  กรกฎาคม 2561

ผุ้สนใจเข้าพักขอให้ติดต่อทางโทรศัพท์ 022163424 ต่อ 403-5/ 098 2571950

  <------------------------------------------------------------------------>

กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักพวงชมพู  ยูเซ็นเตอร์จุฬา

ประจำปีการศึกษา 2561

  • รับนิสิตทุกชั้นปี ทุกภูมิภาค
  • จำนวนที่ว่างที่รับได้โดยประมาณ 300 คน(ทดแทนผู้สำเร็จการศึกษา)
  • การสมัคร ให้ download ใบสมัคร กรอกรายละเอียดทุกช่อง (ยกเว้น ID นิสิตกรณียังไม่ได้รับข้อมูล) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • ติดตามดูกำหนดวันสอบฯคัดเลือก ประมาณต้นเดือน กรกฎาคม เพื่อจองวันเวลาทดสอบฯ วันทดสอบแต่งกายนักเรียน/นิสิต/ชุดสุภาพ(นร.นานาชาติ)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าพัก 1 สัปดาห์หลังปิดการทดสอบฯ
  • การเลือกห้องพัก นิสิตที่เข้าพักก่อนเปิดหอเลือกห้องพักเพื่อพักยาว ตามด้วยนิสิตที่เหลือมาเลือกห้องตามผังและรับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือตามกำหนดต่อไป
  • เปิดหอเข้าพักตั้งแต่วันศุกร์ที่  3   สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
  <------------------------------------------------------------------------>
  สำหรับนิสิตที่มีความประสงค์จะพักต่อในปีการศึกษา 2561 ให้นิสิตปฎิบัติ ดังนี้
  1. นิสิตที่ได้ "ได้รับสิทธิ์พักต่อปี 2561" นิสิตต้องยืนยันรับสิทธิ์ โดยการลงชื่อบนโต๊ะ รปภ. ประจำหอพัก ภายใน 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.
  2. นิสิตที่ได้ "ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา" และได้ "RM1"
  ------>2.1 หากนิสิตมีความประสงค์ที่จะพักต่อนิสิตสามารถลงลายมือชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ สำนักงานหอพัก ชั้น 3 เท่านั้น (จำนวนจำกัด)
  ------>2.2 นิสิตต้องมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 หรือ 22 พฤษภาคม 2561 โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 17.30 - 17.50 น. ณ สำนักงานหอพัก ชั้น 3
  3. นิสิตที่ได้ "ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา" และมีความประสงค์จะอยู่หอพักต่อในปีการศึกษา 2561 นิสิตต้องสมัครพร้อมกับนิสิตใหม่ รหัส 61 (ประมาณ เดือน กรกฎาคม 2651 โดยติตตามประกาศผ่าน http://www.ucenterchula.com/ และบริเวณหอพักเป็นระยะ
  <------------------------------------------------------------------------>
  สิ่งของที่นำเข้าหอพัก
ของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ทำความสะอาดห้อง ถังผง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ส่วนที่ตากผ้า
  ไมโครเว็บ และตู้เย็นให้รอดูเพื่อนร่วมห้องก่อนค่อยตกลงกัน เตียงห้อง 4 คนกว้าง 3 ฟุต
  เตียงห้อง 2 คนกว้าง 3.5 ฟุต เตียงห้องเดี่ยว 6 ฟุต 
********************************************
:::::: การชำระเงินแรกเข้าพัก ::::::
ชำระเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย จุฬา 42 ชื่อบัญชี บจก.ภานุรุจพัฒนา เขียนชื่อ
เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน ในสำเนาใบนำฝากธนาคารส่งทางไปรษณีย์มาที่หอพัก
(ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์)
หอชาย (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                          เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U1 (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U2 (ห้องเดียว และ ห้องคู่)                  เข้าเลขที่บัญชี 036 0048730

:::::: อัตราค่าชำระเงินแรกเข้าหอพักพวงชมพู / คน::::::

ประเภท ค่าห้องพัก ค่าเงินประกัน รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
ในวันแรกเข้า
ห้องเดียว
(เฉพาะหอพัก หญิง)
7,631.25 บาท 7,631.25 บาท 15,262.50 บาท
ห้องคู่ / คน 4,156.49 บาท 4,156.49 บาท 8,312.98 บาท
ห้อง 4 คน / คน 1,739.93 บาท 1,739.93 บาท 3,479.86 บาท

<------------------------------------------------------------------------>